carmarthenshire fitness

Ymarfer Arbenigol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i ddatblygu rhaglen o gyfleoedd ymarfer priodol ar gyfer Lles a Heneiddio'n Iach

Mae ein continwwm ymarfer yn parhau i ddatblygu ar draws y sir ac rydym yn parhau i weithio er mwyn cynyddu'r cyfleoedd ymarfer mewn canolfannau hamdden yn ogystal â lleoliadau 'allgymorth' cymunedol.

Mae ein tîm o hyfforddwyr profiadol a brwdfrydig yn darparu ymarfer priodol, diogel ac effeithiol ar gyfer ystod o gyflyrau clinigol ac arbenigol:

 • Cyfeirio at Feddyg Teulu - Bywiogi - Cynllun Cyfeirio ar gyfer Cadw'n Heini.
 • Adfer y Galon Cyfnod IV (gweithio'n agos gyda Nyrsys y Galon Cyfnod 3).
 • Clefyd Resbiradol Cronig (gweithio'n agos gyda Rhaglenni Adfer Ysgyfeiniol mewn ysbytai).
 • Atal Codymau (gweithio'n agos gyda Canllaw a Ffisiotherapyddion Cymunedol).
 • Ymarfer ar ôl Strôc (gweithio'n agos gyda gweithwyr iechyd proffesiynol o fewn llwybrau yn dilyn Strôc).
 • Ymarfer mewn cadair.
 • Ymarfer yn y dŵr.


Wrth gwrs does dim angen goruchwyliaeth arbenigol o ran ymarfer ar bawb. Os ydych chi dros 60 ac mewn iechyd da, mae Clybiau Ffitrwydd yn cynnig gostyngiad ar bris aelodaeth i chi .

Os bydd gennych sylwadau neu gwestiynau ynghylch yr uchod, cysylltwch â:
Simon Davies
Cydgysylltydd Bywiogi - Cynllun Cyfeirio ar gyfer Cadw'n Heini.
Simondavies@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01269 590234

neu

Becky Townley
Cydlynydd Iechyd a Gweithgareddau - Pobl Hŷn.
RTownley@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01269 590234

reps-logo

Cofiwch gofrestru ar gyfer LFConnect (ap ffitrwydd bywyd) i ddechrau olrhain eich cynnydd heddiw

 

 

 

Life Fitness Logo

5 CLWB FFITRWYDD ACTIF

Bydd eich Aelodaeth Actif yn cynnwys

 • 5 Stiwdio Ffitrwydd
 • 3 Pwll Nofio
 • 80+ Ddosbarthiadau Ffitrwydd bob wythnos
 • 1 Ystafell Iechyd
 • Disgowntiau pellach arweithgareddau a hyrwyddir (hyd at 40%)

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.

© Carmarthenshire County Council Leisure Services 2012. All rights reserved.