SYNRGY 360

Beth yw Synrgy 360?

Mae'r cyfarpar blaengar hwn yn cynnig hyfforddiant di-derfyn a rhoddir y dosbarthiadau gan dimau ffitrwydd Chwaraeon a Hamdden Actif.

Mae offer 'lle chwarae' SYNRGY360 yn fwy na dim ond ymarfer corff. Mae'r syniad chwyldroadol hwn yn cynnig cyfleoedd dirifedi i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol.

 

Amserlen Synrgy

Cliciwch ar y ddolen i weld dosbarthiadau Synrgy 360 (dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin).

Amserlen Synrgy - Canolfan Hamdden Caerfyrddin

 

Y manteision i'ch clwb ac i'r defnyddiwr unigol?

Mae Synrgy360 yn rhoi cyfle ichi ddefnyddio ystod eang o offer ymarfer megis:

 • Rhaffau trymion, ceblau, bandiau, amrywiaeth o atodiadau ymarfer
 • Ymarferion TRX Suspension
 • Bagiau dyrnu, Trampolîn Rebounder, Pwysau tegell
 • Offer neidio plyometrig, cyfarpar SAQ a llawr uwch-berfformiad sydd wedi'i farcio er mwyn eich tywys yn weledol drwy'r sesiynau ymarfer. 
 • Ffrâm codi pwysau HD Elite sy'n gallu cael ei addasu ar gyfer nifer ddirifedi o ymarferion cryfder.

 

Mae SYNRGY360 yn rhoi amrywiaeth o fanteision i'r defnyddiwr er mwyn sicrhau ei fod yn teimlo ei fod wir wedi gweithio'n galed erbyn diwedd y sesiwn. Mae’r manteision yn cynnwys:

 • Sesiwn ymarfer effeithiol ar gyfer y corff cyfan, mewn un man.
 • Gwnewch yr ymarferion yn ôl eich cyflymder eich hun, p'un a ydych yn athletwr elît neu'n ddechreuwr.
 • Defnyddiwch bwysau eich corff neu bwysau o'ch dewis wrth bob gorsaf er mwyn taro'ch amcanion perfformiad.
 • Gwellwch eich cryfder gweithredol at ddibenion cydbwysedd a symudedd ac i atal anafiadau.

 

Ddim yn Aelod *Aelod Craidd Aelodaeth offer Synrgy yn unig (3 sesiwn yr wythnos ) **Aelodaeth Ychwanegol

*** At Ddefnydd Clwb

(yr awr)

Clwb Actif (Sesiwn Iau) Clwb Actif (Aelodaeth Iau Offer Synrgy yn unig, 3 sesiwn yr wythnos ****Aelodaeth Iau Ychwanegol 
£5.60 (fesul sesiwn) 

£5.05

(fesul sesiwn)

£22.40   £14.75
 £50

£3.60

(fesul sesiwn)

£14.40 £10.80

 

Teitl y Sesiwn/Disgrifiadau o'r Sesiwn:

IECHYD:  Dosbarth sydd â'r nod o wella eich lles a'ch cyflwr corfforol - llai egnïol, llai o effaith ar y corff! Yn berffaith ar gyfer dechreuwyr ac oedolion hŷn.

HER: Dosbarth a grëwyd i brofi eich gwytnwch meddyliol, eich cwmnigarwch a'ch ffitrwydd corfforol cyffredinol. Os ydych chi'n ymarfer ar gyfer digwyddiad penodol megis Tough Mudder neu ras rwystrau *(Ninja Warrior, dyweder) - bydd hwn ar eich cyfer chi. Neu mae'n bosib eich bod chi'n dymuno datblygu eich dycnwch ar gyfer triathlon, 5K, 10K...

PERFFORMIAD:  Dosbarth dwysedd uchel ar gyfer pobl sy'n cymryd rhan mewn unrhyw gamp.
Cafodd ei ddylunio'n benodol i helpu i wella ac ymestyn perfformiad clybiau chwaraeon, athletau a sefydliadau elît.
Bydd y dosbarth hwn yn canolbwyntio ar wella'ch cyflymder, eich cryfder a'ch pŵer - popeth sydd ei angen i ennill!

SYMUD: Dosbarth sydd wedi'i anelu at wella'ch ystwythder, eich cydsymud a'ch cydbwysedd. Symud Gweithredol yw'r gallu i symud y corff drwy ddefnyddio'r cyhyrau a'r cymalau'n gywir, heb ymdrech na phoen. Cewch ddysgu sut i fod yn effeithlon o ran bio-mecanwaith ym mhopeth a wnewch, boed hynny'n chwaraeon, athletau, ffitrwydd cyffredinol, neu weithgareddau dyddiol - mae'n bwysig ar gyfer cadw'n iach ac osgoi anafiadau. 

SIÂP: Dosbarth sydd wedi'i ddylunio i drawsnewid eich corff drwy ddatblygu cryfder a dycnwch ym mhob un o brif grwpiau'r cyhyrau a, thrwy hynny, losgi calorïau a thynhau eich corff. 

 

 

 

* Mae Aelod Craidd yn cyfeirio at rywun sydd ag un o'r aelodaethau canlynol: Platinwm, Platinwm Corfforaethol, Aelwyd, 60+, Myfyriwr, 365 a Bywiogi. 

** Aelodaeth Ychwanegol - ei hychwanegu at Aelodaeth Graidd

***Cynnig arbennig, sesiwn dan arweiniad hyfforddwr

****Aelodaeth Iau Ychwanegol - ei hychwanegu at Aelodaeth Graidd pan fydd y plentyn yn rhan ohoni, megis trwy'r Cynllun Dysgu Nofio, Aelodaeth Aelwyd, Synchro a Deifio.  

***** Pris arbennig am un fis yn unig. Ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin yn unig.  Ar gael i aelodau newydd a presennol.  Cynnig yn gorffen 30 Ebrill 2017.

 

Cyswllt
Ffôn: 01267 224 718
 

* Core Member applies to any person on Platinum, Corporate Platinum, Household, 60+, Student, 365 and Vitality Memberships.

** Bolt on Membership add on to Core Membership

***Promotional offer, instructor lead session

 ****Bolt on Junior Membership, add on to Core Membership where child is linked to, such as Learn to Swim Scheme, Household, Synchro and Diving.    

Cofiwch gofrestru ar gyfer LFConnect (ap ffitrwydd bywyd) i ddechrau olrhain eich cynnydd heddiw

 

 

 

Life Fitness Logo

5 CLWB FFITRWYDD ACTIF

Bydd eich Aelodaeth Actif yn cynnwys

 • 5 Stiwdio Ffitrwydd
 • 3 Pwll Nofio
 • 80+ Ddosbarthiadau Ffitrwydd bob wythnos
 • 1 Ystafell Iechyd
 • Disgowntiau pellach arweithgareddau a hyrwyddir (hyd at 40%)

 

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.

© Carmarthenshire County Council Leisure Services 2012. All rights reserved.