carmarthenshire fitness group

Dosbarthiadau Ffitrwydd

"Mae'r dosbarthiadau ymarfer - sydd wedi'u llunio er mwyn cyfleu awyrgylch hamddenol a hynny o dan arweiniad ein hyfforddwyr blaengar, ysgogol a phrofiadol - yn amrywiol ac yn gynhwysol ac yn ysgogi'r hyfforddwyr a'r cyfranogwyr fel ei gilydd."

   

  Amserlenni o 2 Ebrill 2018:

   

  Amserlen Synrgy (Canolfan Hamdden Caerfyrddin)

   


  20/20/20
  Mae sesiwn 20/20/20 yn cynnwys tair sesiwn ymarfer wahanol sy'n fuddiol dros ben oherwydd mewn awr, gallwch gymryd rhan mewn ymarferion cardio a datblygu cryfder.

  Aero Tone
  Bydd y sesiwn cyflyru erobig heb ei choreograffu hon yn gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd.

  Aerobeg Actif / Dawns
  Bydd y dosbarth wedi ei goreograffu hwn, gyda symudiadau hawdd eu dilyn, yn gwella cyd-symud a ffitrwydd cardiofasgwlaidd.

  Barbell Sculpt
  Bydd y dosbarth hwn yn tynhau, yn ffyrfhau ac yn cryfhau eich corff i gyd, yn gyflym! Mae’r dosbarth hwn yn her i’ch holl brif grwpiau o gyhyrau tra byddwch yn cyrcydu, gwthio, codi a chyrlio.

  Bootcamp Actif
  Dull ymarfer corff effeithiol sy’n cyfuno ymarferion pwysau’r corff gydag ymarfer ysbaid ac ymarfer cryfder, wedi ei gynllunio mewn modd sy’n gwthio’r cyfranogwyr yn galetach nag y byddent yn gwthio eu hunain.

  Bownsio i'r Bît 
  Ymarfer Gwych, Hwyliog a Ffynci i Losgi Braster.  Rhaglen ymarfer gyflawn yw hon ar drampolîn sy'n gwneud ichi symud i guriad y gerddoriaeth ysbrydoledig ddiweddaraf ac sy'n cynnwys ymarfer cardio effeithiol dros ben yn ogystal ag ymarfer egnïol ar y penolau, y boliau a'r cluniau hefyd!

  Boxfit
  Math effeithiol o draws-ymarfer. Mae’r dosbarth yn defnyddio dulliau ymarfer bocsio i dynhau a chryfhau rhannau uchaf ac isaf y corff.

  Craidd Actif
  Nod y dosbarth hwn yw gwella cryfder a hyblygrwydd, a datblygu rheolaeth dros symudiadau, gan ddefnyddio craidd cadarn yn sylfaen.

  Cryfhau'r Cyhyrau
  Dosbarth ymarfer cryfder sydd wedi'i goreograffu'n benodol er mwyn defnyddio barbwysau a phwysau eich corff eich hun i wneud y gorau o'ch cryfder a diffinio cyhyrau eich corff. Byddwch yn gweithio ar bob rhan o'ch corff ar wahân er mwyn ei dynhau'n gyfan gwbl. “Grŵp Ennill”

  Cylchoedd Ymarfer Bywyd
  Mae'n canolbwyntio ar ymarferion cardiofasgwlaidd h.y. cerdded, beicio, rhwyfo, a stepio, ar ffurf cylch ymarfer gan wneud ymarferion rhyngddynt i gryfhau ac i wella ffurf y corff. Delfrydol i'r rheiny sy'n cwblhau'r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol ac sydd yng “Ngrŵp Iechyd” LF connect

  Cyhyrau Actif
  Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ymarfer gwrthsafiad mae’r dosbarth hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy’n dymuno cynyddu cryfder a maint cyhyrau.

  Cylchedau Actif
  Dosbarth o heriau llawn hwyl sy’n cynnig dulliau symud cyflym i gael ffitrwydd cardiofasgwlaidd a chyhyrol cyffredinol.

  Ffitrwydd adlam
  Mae dosbarthiadau ffitrwydd trampolîn yn darparu'r amgylchedd perffaith i losgi calorïau trwy gydbwysedd o weithgareddau aerobig dwysedd uchel ac ymarferion ysgafn. Delfrydol i'r rheiny sydd yng “Ngrŵp Siâp” LF connect

  Gwella Ffurf y Corff
  Dosbarth effeithiol iawn ac egnïol dros ben sy'n defnyddio peli ymarfer, pwysau llaw a phwysau eich corff fel gwrthiant. Teimlwch yn fwy ffit ac egnïol yn 2017. Delfrydol i'r rheiny sydd yng “Ngrŵp Her” LF connect

  Her Driphlyg
  Pwy ddywedodd fod ymarfer corff yn ddiflas? Mae'r sesiwn ymarfer hon ar gyfer y corff yn cynnwys 15 munud o amrywiadau aerobig: Stepio, Dawns, Cardio dwysedd uchel. Delfrydol i'r rheiny sydd yng “Ngrŵp Symud” LF connect

  HIT
  Mae’r dosbarthiadau hyn yn fyr ag yn ddwys gyda’r bwriad o wella ffitrwydd, cryfhau a thôn, lle mae unigolion yn cael eu hannog i weithio yn galed am gyfnod byr o amser.

  Insanity
  Hyfforddiant pwysau corff egnïol iawn â seibiannau y gellir ei addasu at bob gallu.

  Ioga
  Ymestyn a chryfhau eich corff, yn ogystal â gwella eich cydbwysedd a’ch cydsymud. Gellir addasu symudiadau ioga fel eu bod yn addas ar gyfer eich lefel ffitrwydd a’ch hyblygrwydd.

  Ioga-lates
  Cyfle i wella ystwythder a chryfder drwy gyfuniad o symudiadau sydd wedi’u hysbrydoli gan ioga a Pilates. Addas ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

  Jungle body Konga®
  Mae Jungle body Konga® yn gyfuniad dwys iawn hawdd ei ddilyn o Baffio, Cardio, Dawnsio a Cherflunio i’r gerddoriaeth orau o bob degawd. Mae Konga® yn ymarfer caled a gwyllt gyda’r nod o siapio, cerflunio ac ailddiffinio eich corff.

  Kettlercise Combat Max
  Cyfuniad cyffrous o bwysau tegell a chrefft ymladd cymysg (MMA). Mae'n darparu sesiwn ymarfer cardio uchel ar gyfer y corff cyfan, gyda phwyslais ar gryfder craidd a llosgi braster. Delfrydol i'r rheiny sydd yng “Ngrŵp Siâp” LF connect

  LBT Actif (Coesau, Pen-ôl a Stumog)
  Mae’r sesiwn ymarfer hon yn defnyddio amrywiaeth o symudiadau ac ymarferion penodol sydd wedi eu bwriadu i siapio rhan isaf y corff.

  Pwysau Tegell Actif
  Mae’r dosbarth hwn yn darparu elfennau hanfodol ymarfer cryfder craidd ac ymarfer cardiofasgwlaidd gan ddefnyddio pwysau tegell. Fe welwch y gwahaniaeth mewn dim ond ychydig o sesiynau!

  Rhaglen ddwys HITT
  Cryfder ar ffurf cylch ymarfer ysbeidiol am 30 munud, i wella ffitrwydd a chryfder cyffredinol.

  Rhaglen ddwys HITT Plyo
  Ar ffurf cylch ymarfer am 30 munud gan ddefnyddio symudiadau plyometrig ffrwydrol, i wella ffitrwydd athletaidd.

  Synrgy HIT
  Sesiwn ymarfer ddwys, 30 munud o hyd yw'r dosbarthiadau Synrgy HIIT, ar offer newydd Synrgy. Bydd y dosbarth hwn yn cynnig sesiwn effeithiol ar gyfer y corff cyfan, gan wella cryfder rhan uchaf eich corff yn ogystal â'ch ffitrwydd cardiofasgiwlar a'ch cryfder craidd.

  Synrgy Life
  Nod y dosbarth hwn yw gwella eich llesiant a’ch cyflwr corfforol mewn modd llai egnïol ac ysgafnach! Delfrydol i ddechreuwyr ac oedolion hŷn.

  Spin Actif
  Sesiwn dwyster uchel ar feic statig yn sicr o wneud eich calon rasio wrth gryfhau a thynhau’ch coesau a phen ôl wrth losgi calorïau di-ri! Gall unigolion addasu’r beic yn ystod y sesiwn i lefel addas i'w hun.

  Tabata
  Hyfforddiant egnïol iawn â seibiannau yw Tabata sy’n para am 4 munud. Mantais y dosbarth yw i golli pwysau a llosgi braster mewn amser byr!

  Ymarfer Caled i'r Corff Cyfan
  Rhaglen gardio i ymarfer y corff cyfan a fydd yn eich gwthio i uchelfannau ymarfer newydd. Mae'n arwain at losgi mwy o galorïau, canlyniadau cyflymach, a metaboledd mwy effeithlon. Delfrydol i'r rheiny sydd yng “Ngrŵp Siâp” LF connect

  Ymarfer i Gerddoriaeth
  Cyfres o ddawnsiau i gerddoriaeth wych gyda chymysgedd o symudiadau effaith uchel ac isel. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer pob gallu, oedran, a lefelau ffitrwydd gydag opsiynau arall yn cael ei chynnig i siwtio pawb.

  Ymestyn a Cryfhau Actif
  Bwriad y dosbarth hwn yw cynyddu cryfder, hyblygrwydd a datblygu symudiad dan reolaeth o graidd cryf.

  Zumba
  Y diweddaraf mewn dawnsio Lladin, gan ddefnyddio ymdoddiad o symudiadau Meringue, Cumbia, Salsa a Samba i gael eich calon i guro a’ch traed i symud.

  Zumba Gold
  Y dosbarth ffitrwydd dawns hawdd ei ddilyn sy’n teimlo’n ffres, ac yn bennaf oll yn fywiog! Mae dosbarthiadau Zumba Gold® yn rhoi symudiadau effaith isel wedi eu haddasu ar gyfer oedolion hyˆ n egnïol.

  Zumba Step
  Cyflwyno'r rhaglen Zumba newydd chwyldroadol sef Zumba Step. Tynhau a chryfhau coesau a chyhyrau ffolen drwy gyfuniad hwyliog o ymarferion Zumba ac aerogamu. Delfrydol i'r rheiny sydd yng “Ngrŵp Hwyl” LF connect  E-bostiwch:
  hamdden@sirgar.gov.uk
  neu ffoniwch:

      Actif Llanelli: 01554 774757
      Actif Caerfyrddin: 01267 224700
      Actif Dyffryn Aman: 01269 594517
      Actif Castell Newydd Emlyn: 01269 224731

  Cofiwch gofrestru ar gyfer LFConnect (ap ffitrwydd bywyd) i ddechrau olrhain eich cynnydd heddiw

   

   

   

  Life Fitness Logo

  carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.

  © Carmarthenshire County Council Leisure Services 2012. All rights reserved.