Rydym wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth i’n holl gwsmeriaid drwy greu profiad hamdden croesawgar, diogel a phleserus. Fe wnawn hynny drwy weithio mewn tîm yn effeithiol a thrwy dderbyn y bydd dysgu a datblygu yn rhyddhau ein llawn botensial o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel.

Helpwch ni i wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i chi drwy lenwi ein ffurflen adborth. Mae’r ffurflen yn rhoi cyfle i chi roi sylwadau ar unrhyw elfen o’n gwasanaeth, ac rydym yn awyddus i glywed beth sydd gennych i’w ddweud.

Ffurflen Sylwadau Cwsmeriaid

Ein nod yw rhoi cymaint o ddewisiadau â phosibl i chi gysylltu â ni ac mae gennym ystod o wahanol ffurflenni ar-lein i’ch helpu i gysylltu â ni drwy ddulliau electronig. Porwch drwy’r ffurflenni isod i weld a ydynt o unrhyw gymorth i chi:

Rhewi eich Debyd Uniongyrchol

Dod o hyd i'ch canolfan hamdden leol

  • Dyffryn Aman
  • Caerfyrddin
  • Llanymddyfri
  • Llanelli
  • Castell Newydd Emlyn
  • Sanclêr

lc_amman

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd y Marged
Rhydaman
Sir Gar
SA18 2NP
Ffôn: 01269 594517
Ebost: hamdden@sirgar.gov.uk

 

 

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Johnstown
Sir Gar
SA31 3NP
Ffôn: 01267 224700
Ebost: hamdden@sirgar.gov.uk

 

Llandovery

Canolfan Nofio Llanymddyfri
Heol Cilycwm

Llandovery

Sir Gar

SA20 0DY
Ffôn: 01267 224733
Ebost: hamdden@sirgar.gov.uk

lc_elli

Canolfan Hamdden Llanelli
Llanelli Leisure Centre
Park Cresent
Llanelli
SA15 3AE
Ffôn: 01554 774757
Ebost: hamdden@sirgar.gov.uk

 

lc_newc

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn
Castell Newydd Emlyn
Sir Gar
SA38 9LN
Ffôn: 01267 224731
Ebost: hamdden@sirgar.gov.uk

 

lc_stclears

Canolfan Hamdden Sanclêr
Heol Gorsaf
Sancler
Sir Gar
SA33 4BT
Ffôn: 01994 231253
Ebost: hamdden@sirgar.gov.uk

 

 

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.