basketball carmarthenshire leisure centres

Pêl-fasged

Mae pêl-fasged yn ffordd ragorol i fwynhau gweithgaredd corfforol mewn sefyllfa llawn hwyl sy’n caniatáu i chi fod yn gystadleuol, ond hefyd yn rhoi’r cyfle i chi fwynhau.

Mae pêl-fasged yn un o’r campau mwyaf poblogaidd yn y byd ac un o’r rhai sy’n denu’r nifer mwyaf o wylwyr.

Mae’n gamp i dimau gyda dau dîm o bump chwaraewr, y naill yn ceisio sgorio pwyntiau yn erbyn y llall drwy daflu pêl drwy gylch sydd 300cm (10 troedfedd) oddi ar y llawr (y ‘fasged’) gan ddilyn rheolau penodol. Gellir ei chwarae ar gyrtiau dan do neu awyr agored.

Mae pêl-fasged yn gêm sy’n symud yn gyflym ac yn cynnwys llawer o amrywiaeth, yn cynnwys saethu, driblo, pasio, adlamu, amddiffyn a llawer mwy. actif basketball

Mae llawer o symud a stopio mewn pêl-fasged. Er nad yw’n adnabyddus am fod yn gamp erobig, mae'n dal yn sesiwn gorfforol dda all eich helpu i; losgi calorïau (gall awr o bêl-fasged losgi 630-750 o galorïau); meithrin dygnwch; gwella cydbwysedd a chydsymud; datblygu canolbwyntiad a hunanddisgyblaeth; adeiladu’r cyhyrau.

Yn ogystal â bod yn ffordd ardderchog i gadw’n heini, gall pêl-fasged hefyd; eich helpu i wneud ffrindiau newydd a’u gweld yn rheolaidd; eich addysgu ynglŷn â bod yn chwaraewr tîm da; cael ei chwarae gan bobl o bob oed a phob gallu; cael ei chwarae drwy gydol y flwyddyn oherwydd ei bod fel arfer yn gamp dan do; bod yn gêm llawn hwyl y gall plant o bob oed a gallu ei mwynhau; bod yn gamp y gellir ei hymarfer ar eich pen eich hun - y cyfan sydd ei angen arnoch yw rhwyd a chylch (ac fe ddowch o hyd i gylch yn y rhan fwyaf o barciau lleol ac ar dir ysgolion); cael ei chwarae a’i mwynhau gyda chyn lleied â dau berson (er bod angen i gemau swyddogol gael 10 chwaraewr).

  • Dosbarthiadau
  • Clybiau
  • Taliadau

Nid oes dosbarthiadau Pêl-fasged yn cael eu cynnal yn ein Canolfannau Hamdden ar hyn o bryd.

Dyma restr o glybiau yng nghanolfannau hamdden Actif Sir Gâr:

Clwb Pêl-fasged Iau Llanelli
Canolfan Hamdden Llanelli bob nos Wener 7-9pm

Gall clybiau wneud cais i archebu cyfleusterau o’u dewis ar-lein.
Ffurflen Archebu Clwb er mwyn gwneud cais i archebu ar ran clwb ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth am bêl-fasged ewch i wefan y corff llywodraethu cenedlaethol: Pêl-fasged Cymru

Cysylltwch â’r ganolfan hamdden i gael manylion cyswllt, argaeledd ac archebu gweithgaredd pêl-fasged yn lleol.

Canolfan Hamdden Caerfyrddin Ffôn: 01267 224700
Canolfan Hamdden Llanelli Ffôn: 01554 774757
Canolfan Hamdden Dyffryn Aman Ffôn: 01269 594517
Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn Ffôn: 01267 224731
Canolfan Hamdden Sanclêr Ffôn: 01994 231253

Nid yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer y gweithgaredd hwn.

Ar gyfer ceisiadau archebu ar ran clwb defnyddiwch y

clubbooking button

I gadarnhau’r amseroedd sydd ar gael, ffoniwch:

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Ffôn: 01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
Ffôn: 01554 774757

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Ffôn: 01269 594517

Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn
Ffôn: 01267 224731

Canolfan Hamdden Sanclêr
Ffôn: 01994 231253

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.