hockey carmarthenshire leisure centres

Hoci

Efallai nad ydych wedi chwarae hoci erioed o’r blaen ond wedi meddwl ei bod yn ymddangos yn gamp gystadleuol llawn hwyl ac awydd rhoi cynnig arni. Efallai eich bod wedi chwarae hoci yn yr ysgol ond heb ystyried chwarae i glwb. Neu efallai bod gennych atgofion erchyll o hoci yn yr ysgol ar gae mwdlyd oer, sydd yn ddim byd tebyg i hoci heddiw.

actif hockeyMae hoci yn gêm i ddynion a menywod o grwpiau oedran ysgol i chwaraewyr hŷn ar lefel rhyngwladol, clwb a chymdeithasol. Mae rhaglen ddatblygu gynhwysfawr ar gael yn arbennig ar gyfer plant ifanc. Mae strwythurau cystadleuol yn addas ar gyfer pob lefel gallu. Mae hoci yn weithgaredd cymdeithasol a llawn hwyl sy’n tyfu mewn poblogrwydd.

Mae’n debyg bod y rhan fwyaf o bobl wedi chwarae hoci yn yr ysgol, felly beth am roi cynnig arall arni a gweld beth yr ydych wedi bod yn ei golli ac ail-danio cyfeillgarwch gyda phobl o’r un bryd â chi. Bydd hefyd yn eich cadw mewn siâp a gwella eich iechyd a lles yn gyffredinol.

 

Hoci Cerdded

Mae hoci cerdded yn gweithgaredd newydd a lansiwyd yn Mai – y cyntaf o’i fath yng Nghymru sy’n cyfuno manteision cerdded gyda’r hwyl a mwynhad sydd ynghlwm wrth hoci.

Cadwch yn ffit, cael hwyl a chymdeithasu ar yr un pryd gyda’r ymarfer ysgafn. Gall unrhyw un gymryd rhan, beth bynnag yw eich oedran neu lefel eich ffitrwydd.

Sesiynau yn cymryd rhan yn;

Neuadd Goffa Pen-bre – Dydd Mawrth 1.30-2.30yp

Canolfan Hamdden Sancler – Dydd Iau 09.30-10.30yb

Neuadd Goffa Llandybie – Dydd Mercher 1.30-2.30yp


Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle cysylltwch â actifsirgar@carmarthenshire.gov.uk neu ffoniwch 01267 224720.

 

  • Dosbarthiadau
  • Clybiau
  • Taliadau

Mae lleoliadau unigol yn trefnu gwahanol gyrsiau gweithgaredd iau ar gyfer plant, yn cynnwys Hoci. Mae’n well cysylltu â phob lleoliad yn unigol i gadarnhau amseroedd, dyddiadau a chost dosbarthiadau.

Dosbarthiadau Hoci Iau

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dyddiau Mawrth rhwng 5pm -6pm ar gyfer rhai 8-11 oed 

Mae gan Gaerfyrddin adran i blant 5–7 oed ar ddydd Iau am 6.00pm

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dosbarthiadau Hoci Tykes Dyddiau Mawrth am 4.30pm - 5.30pm ar gyfer rhai 5- 8 oed.

Sanclêr

Hoci i chwaraewyr iau, Sanclêr, ar nos Iau, 6.00pm – 7.00pm   

Mae gan Sanclêr adran i blant 5–7 oed ar ddydd Iau am 6.00pm.

Cynhelir Hoci Carlam, sef hoci anffurfiol, dan do, i oedolion yn Sanclêr rhwng 7.00pm – 8.00pm ar nos Iau 

Mae nifer o glybiau Hoci yn trefnu dosbarthiadau, sesiynau hyfforddi a gemau ledled y sir. Cliciwch ar y dolenni i gael rhagor o fanylion

Hoci Cymru (Merched)

Hoci Cymru (Dynion)

Dyma restr o glybiau hoci yng nghanolfannau hamdden Actif Sir Gâr:

Clwb Hoci Merched Caerfyrddin
Dydd Mawrth 5pm - 7pm yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin
Ymarfer i chwaraewyr hŷn 5.30 -7.00

Clwb Hoci Dinefwr - Iau
Dydd Llun 4.30 - 6.00 yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Clwb Hoci Dinefwr - Hŷn
Dydd Mawrth, 6-7pm yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Cynhelir Hoci Carlam, sef hoci anffurfiol, dan do, i oedolion, yn Sanclêr rhwng 7.00 - 8.00 ar nos Iau

A ydych chi wedi ystyried sefydlu eich clwb eich hun?
Ffurflen Archebu Clwb

I gael rhagor o wybodaeth am hoci ewch i wefan y corff llywodraethu cenedlaethol: Hoci Cymru

Taliadau (am sesiwn 55 munud):

Neuadd Chwaraeon

£40.00

‘Astroturf’ llawn

£50.90

Hanner ‘astroturf’

£30.55

Cysylltwch â’r ganolfan hamdden i gael manylion cyswllt eich clwb hoci lleol, neu cliciwch yma i ddod o hyd i’ch clwb hoci lleol.

Nid yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer y gweithgaredd hwn.

Ar gyfer ceisiadau archebu ar ran clwb defnyddiwch y

clubbooking button

I gadarnhau’r amseroedd sydd ar gael, ffoniwch:

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Ffôn: 01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
Ffôn: 01554 774757

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Ffôn: 01269 594517

Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn
Ffôn: 01267 224731

Canolfan Hamdden Sanclêr
Ffôn: 01994 231253

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.