head family

Nofio i’r Teulu

actif fam1

Rydym yn frwd iawn ynglŷn â darparu amgylchedd lle gall teuluoedd fwynhau nofio.

Mae rhieni’n chwarae rôl bwysig yn y pwll ac mae mynd â phlentyn i nofio o oedran cynnar yn rhoi cyfle rhagorol i ymlacio a chreu perthynas rhwng y rhiant a’r plentyn.

Dewis o 4 pwll nofio:
• Canolfan Hamdden Caerfyrddin (amserlen)
• Canolfan Hamdden Llanelli (amserlen)
• Canolfan Hamdden Dyffryn Aman (amserlen)
• Pwll Nofio Llanymddyfri (amserlen)

 • Mwynhad
 • Budd-daliadau
 • Clwbiau
 • Dosbarthiadau
 • Gweithgaredd pleserus ar gyfer y teulu cyfan
 • Treuliwch amser gwerthfawr gyda’r plant
 • Amser i ddatblygu perthynas gyda’ch plant
 • Arbed arian
 • Cyflwyniad llawn hwyl a phleserus i ddysgu nofio
 • Agor byd cwbl newydd i’ch plant
 • Cyflwyno plentyn i ddŵr yn gynnar yw’r cam cyntaf mewn osgoi ofn a gwneud nofio a chwarae yn y dŵr yn brofiad pleserus.
 • Gall helpu i arbed bywyd eich plentyn! Yn anffodus, mae boddi yn dal i fod yn rhy gyffredin o lawer
 • Mae’n agor byd cwbl newydd. Dychmygwch y peth, bydd eich plentyn yn gallu sblashio gyda theulu a ffrindiau, breuddwydio am fod yn bencampwr Olympaidd neu dim ond mwynhau ei hun ar wyliau yn neidio i’r pwll neu’r môr.

Peidiwch â phoeni bod dysgu nofio yn gymhleth. Mae’n gam naturiol yn natblygiad plentyn

 

Cynhelir digwyddiadau clwb yn ystod amseroedd nofio cyhoeddus, felly mae’n bosibl cyfuno gweithgaredd clwb gyda nofio i’r teulu. Cliciwch ar amserlen eich pwll nofio lleol i gael rhagor o fanylion.

A ydych chi wedi ystyried sefydlu eich clwb eich hun?
Ffurflen Archebu Clwb

Gall teuluoedd fwynhau dysgu gyda’i gilydd yn y dosbarthiadau Rhiant a Babi, cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol am ragor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich tocynnau pwll, cysylltwch â'r dderbynfa eich Pwll Nofio:

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
01554 774757

Pwll Nofio Llanmyddyfri
01267 224733

Nofio AM DDIM ar gyfer plant 3 ac iau yn ein holl byllau.

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.