head children

SBLASH

actif s1

“Sblash” yw ein rhaglen cyn y Pasbort Aqua ar gyfer rheini, gwarcheidwaid a phlant 0-4 oed.

Bydd Rhieni a Gwarcheidwaid yn mynd i’r dŵr gyda’u plant ac yn dilyn y canllawiau a roddir gan ein hathro UKCC cymwysedig.

Nod cynllun Dyfarniadau Duckling ASA yw cynorthwyo babanod i fwynhau dysgu nofio gyda chymorth a chefnogaeth rhieni neu warcheidwaid.

Mae ein holl wersi nofio yn gwbl gynhwysol.
Gellir addasu gwersi fel y bo'r angen er mwyn helpu pob plentyn i gyflawni ei botensial.  Os oes gan eich plentyn anghenion penodol, a fyddech cystal â'u trafod gyda'ch ysgol nofio leol.

Grwp Sblash (rhiant a babi, dim hyfforddwr) £5.50

Dosbarth Sblash i Rhiant a babi (gyda hyforddwr) £5.60

  • Gwobrau Hwyaden Fach
  • Budd-daliadau ychwanegol

Gall eich plentyn weithio tuag at bum gradd o wobrau lliwgar, pob un â’i dystysgrif a’i fathodyn ei hun. Mae pob bathodyn yn cynnwys lluniau hwyaid bach melyn yn dibynnu ar radd y dyfarniad. Mae gan fathodyn Duckling 1 un hwyaden fach, tra bod pum hwyaden fach ar fathodyn Duckling 5.

Gellir defnyddio cymhorthion hynofedd, megis bandiau braich, ar gyfer y pedair gradd gyntaf wrth i’r plentyn ddysgu arnofio a dod i arfer â’r dŵr. Ar y pumed radd bydd y nofwyr ifanc yn neidio i’r dŵr, mynd o dan y dŵr, arnofio a nofio pum metr heb gymhorthion.

  • Mae “SBLASH” yn agor byd cwbl newydd. Dychmygwch y peth, bydd eich plentyn yn gallu sblashio gyda theulu a ffrindiau, breuddwydio am fod yn bencampwr Olympaidd neu dim ond mwynhau ei hun ar wyliau yn neidio i’r pwll neu’r môr.
  • Peidiwch â phoeni ynglŷn â’ch plentyn yn ymuno â’r cynllun dysgu nofio, mae’n gam naturiol yn natblygiad plentyn

I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich tocynnau pwll, cysylltwch â'r dderbynfa eich Pwll Nofio:

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
01554 774757

Pwll Nofio Llanmyddyfri
01267 224733

Nofio AM DDIM ar gyfer plant 3 ac iau yn ein holl byllau.

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.