head children

SGILIAU

actif c1

SGILIAU

Cyflwyniad i sgiliau nofio

Mae grwpiau datblygu sgiliau Nofio Sir Gâr wedi eu lleoli yn Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli ac maent yn cyflwyno camau sgiliau nofio llwybr Sir Gâr. Mae Nofio Sir Gâr yn darparu hyfforddiant rhagorol lle gallwch ddatblygu eich nofio i’r lefel nesaf.

Lleolir grwpiau datblygu sgiliau Nofio Sir Gâr yn Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli. Cyflwynir camau sgiliau nofio'r llwybr gan Nofio Sir Gâr, sef partneriaeth rhwng Cyngor Sir Gâr a thri chlwb nofio - Clwb Nofio Llanelli, Clwb Nofio Caerfyrddin a’r Ardal a Chlwb Nofio Dyffryn Aman. Mae Nofio Sir Gâr yn darparu hyfforddiant rhagorol lle gallwch ddatblygu eich nofio i’r lefel nesaf.

Amcan allweddol pob clwb yw darparu strwythur rhaglen ac amgylchedd a fydd yn galluogi pob un o’u nofwyr i gyrraedd eu llawn botensial. Felly, beth am ymuno a datblygu eich nofio i'r lefel nesaf. Yn ystod eich taith drwy gamau sgiliau nofio cewch gynnig gwahanol opsiynau a dewis o ddau lwybr: Mae Llwybr un ar gyfer nofwyr sydd eisiau nofio’n rheolaidd ar gyfer ffitrwydd, rhyngweithio cymdeithasol ac fel rhan o ffordd o fyw iach. Mae Llwybr dau ar gyfer nofwyr sy’n awyddus i ymuno yn y byd nofio cystadleuol. Unwaith y byddwch wedi dechrau ar eich taith i lawr y llwybrau hyn bydd dewis bob amser i ymuno mewn sesiynau campau dŵr eraill, yn cynnwys polo dŵr, deifio ac achubwyr bywyd ifanc.

Llwybr 1
Mae’r llwybr hwn ar gyfer nofwyr sydd eisiau dysgu’r sgiliau sy’n gysylltiedig â nofio drwy ddatblygu pob un o’r pedair strôc a hefyd elfen graidd rheolaeth y corff, teimlad am y dŵr, a phatrymau symud sefydlog. Fe’i cynigir i nofwyr sy’n awyddus i barhau gyda datblygiad personol ac sydd eisiau Nofio’n rheolaidd ar gyfer ffitrwydd Mwynhau rhyngweithio’n gymdeithasol Nofio fel rhan o ffordd o fyw iach Rhaglen gyda strwythur da iddi sy’n cynnwys techneg gywir ar gyfer pob strôc Rhaglen gynyddol sy’n cydnabod cyflawniad.

Llwybr 2
Mae’r llwybr hwn yn dilyn Cynllun Datblygu Athletaidd Hirdymor yr ASA ac mae ar gyfer nofwyr cystadleuol sydd am gwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau nofio fel camp gystadleuol. Datblygu techneg! Canolbwyntio ar y nofiwr ifanc - dysgu sut i ymarfer a datblygu sgiliau’r gamp. Dysgu sgiliau technegol/tactegol sylfaenol a galluoedd atodol, yn cynnwys y canlynol:
Datblygu a gwella techneg strôc ar gyfer pob un o’r pedair strôc gystadleuol.
Dysgu dilyniannau driliau strôc sylfaenol ar gyfer pob un o’r pedair strôc gystadleuol. Ymarfer setiau nofio cymysg unigol (IM).
Dysgu’r dechreuadau, troadau a gorffeniadau perffaith ar gyfer pob un o’r pedair strôc gystadleuol a throadau IM.
Dysgu cyfnewidiadau perffaith ar gyfer y ras gyfnewid.
Monitro ymarfer yn annibynnol gan ddefnyddio’r cloc amseru.
Cyflawni rhaglen hyfforddiant gytbwys sy’n cynnwys sesiynau cyflymder amrywiol, cyflymder nofio sylfaenol, amseru, a nofio dros bellter.
Dysgu rheolau’r gamp.
Cynyddu’r pellter a wneir mewn sesiynau ymarfer er mwyn gwella gwytnwch.
Cymryd rhan mewn treialon amser y clwb, gan berfformio amrywiaeth o strôcs a phellteroedd.
Cymryd rhan mewn cyfarfodydd lleol a galâu ar lefel berthnasol.
Dysgu ac ymarfer ymarferion ymestyn a phwysau corff sylfaenol, yn cynnwys gwaith cryfder craidd.
Cymryd cyfrifoldeb dros offer ymarfer sydd ei angen ym mhob sesiwn ymarfer.

Os na roddir digon o amser i ymarfer ar bob cam o’r llwybr, fe fydd hi’n annhebygol iawn y bydd y nofiwr ifanc yn cyrraedd ei lawn botensial.

I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich tocynnau pwll, cysylltwch â'r dderbynfa eich Pwll Nofio:

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
01554 774757

Pwll Nofio Llanmyddyfri
01267 224733

Nofio AM DDIM ar gyfer plant 3 ac iau yn ein holl byllau.

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.