Performance Swimming Carmarthenshire

Nofio Sir Gâr

Mae nofwyr ifanc gorau’r sir yn ymarfer gyda charfan perfformio Nofio Sir Gâr. Hyfforddir y garfan gan y cyn nofiwr rhyngwladol Austyn Shortman a bydd yn cystadlu mewn cystadlaethau rhanbarthol, Cymru a Phrydain. Nod carfan perfformio Nofio Sir Gâr yw cynhyrchu athletwyr i nofio dros Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn y dyfodol.

aqua performanceO dan arweiniad Austyn, mae’r garfan yn datblygu nofwyr o safon uwch sy’n cael yr hyfforddiant o safon a’r amser yn y pwll sydd ei angen i ddatblygu eu potensial. Aeth Nofio Sir Gâr â 5 athletwr i gystadlu yn nhreialon Cenedlaethol Prydain yn Sheffield fis Awst diwethaf, gydag Owen Cornock, 13 oed, yn gorffen yn drydydd yn y ras dull rhydd 1500m ar gyfer ei grŵp oedran. Roedd hyn yn welliant ar 2009, lle mai dim ond dau nofiwr a gyflawnodd yr amseroedd cymhwyso i ennill lle yn nhreialon Prydain.

Gyda rhaglen nofio ysgolion wedi’i gwella yn cael ei lansio ym mis Medi 2010, rhaglen dysgu nofio o ansawdd a sefyllfa nofio clwb cystadleuol yn y sir, nid oes amheuaeth bod y strwythur mewn lle i ddarparu cronfa hyd yn oed yn fwy o dalent i Austyn ei datblygu yn y blynyddoedd i ddod.

Canolfan Hamdden Caerfyrddin yw’r ganolfan perfformio ar gyfer carfan elît Nofio Sir Gâr.

Mae’r garfan yn ymarfer am 15.5 awr yr wythnos, wedi’u gwasgaru dros 5 diwrnod yr wythnos (Boreau cynnar 6am-8am ac yn gynnar gyda’r hwyr 5pm-7pm).

Telir y ffioedd nofio yn fisol ac maent yn cynnwys yr holl sesiynau hyfforddiant a mynediad at gyfleusterau hyfforddi ar y ddaear.

Hyfforddir y garfan gan Austyn Shortman a enillodd ddwy fedal arian yng Ngemau’r Gymanwlad. Dewisir aelodau i’r garfan o blith yr holl glybiau nofio sy’n bwydo’r garfan nofio yn Sir Gâr. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Austyn Shortman e-bost: ashortman@carmarthenshire.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich tocynnau pwll, cysylltwch â'r dderbynfa eich Pwll Nofio:

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
01554 774757

Pwll Nofio Llanmyddyfri
01267 224733

Nofio AM DDIM ar gyfer plant 3 ac iau yn ein holl byllau.

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.